سردرد توام با شقیقه درد و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

طب سنتی و اسلامی

سردرد توام با شقیقه درد و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی


سردرد شقیقه‏ ای‏ این سردرد اکثرا در ناحیه شقیقه بوجود مى ‏آید سردرد شقیقه‏ ای‏ اکثرا نوبتى است و گاهى هم پیوسته مى‏ باشد و معمولا اسباب این سردرد اخلاط است درد گاهى بحدى مى‏ رسد که بیمار طاقت دست زدن به محل درد را ندارد.

در سردرد شقیقه‏ ای ‏ابتدا باید مشخص شود خلطى که اسباب سردرد شده گرم است یا سرد. معمولا سردرد شقیقه‏ ای‏ نوبتى یا قطع و وصل شونده سرد مزاج‏اند اما اگر پیوسته و مستمر باشند و یکسره درد وجود داشته باشد و قطع و وصل نشود مزاج آن گرم است و این درد مداواى دردهاى مستمر را دارا مى ‏باشد.

سردرد شقیقه ای اگر سردرد نوبتى باشد بهتر است قبل از هر چیز بدن تنقیه شود و اخلاطى که سبب بروز سردرد مى‏ شود از بدن خارج گردند. مداواى سردرد شقیقه‏ غیر مستمر تقریبا مشابه مداواى سردردهاى سرد مزاج مى‏ باشد.

گاهى سردرد شقیقه‏ جزء دردهاى عصبى یا میکرنى مى‏ باشد در این صورت باید علاج آن درد شود تا درد شقیقه هم به تبع آن قطع شود. از داروهاى خوراکى منضج و مسهل‏ هاى گرم مزاج براى آنان که درد مستمر ندارند لازم است همچنین از داروهاى ضمادى‏ براى درد شقیقه یکى روغن قسط است که بدستور زیر درست مى ‏شود. (در جوامع بشرى هرچه زندگى ماشینى بیشتر گردد این نوع سردرد نیز افراد بیشترى را مى‏ گیرد. سردرد میکرنى سرد مزاج است.)

درمان سردرد شقیقه‏ ای‏: – قسط صد گرم، سلیخه (پوست ضخیم دارچین) و فلفل سیاه و عاقرقرحا و فرفیون از هرکدام چهل و پنج گرم، جند بیدستر پنجاه گرم مجموع را قدرى بکوبند و با قدرى آب بجوشانند تا تقریبا نصف آب بخار شود و نصف دیگر باقى بماند صاف کنند و به آب صاف شده حدود دو کیلوگرم روغن زیتون یا روغن کنجد اضافه نمایند و مجددا بجوشانند تا آب بخار شود و روغن باقى بماند، روغن حاصل را روغن قسط گویند این روغن براى ضماد در محل درد شقیقه و یا عصابه و سردردهاى سرد مزاج مفید است

– افرادى که درد شقیقه دارند مى‏ توانند مقدارى صمغ عربى و تریاک و زعفران را بکوبند پودر شود از پودر حاصل با گلاب خمیر کنند و بر شقیقه یا پیشانى بگذارند. (صمغ عربى پنج گرم تریاک ۵/ ۲ گرم و زعفران یک گرم)

– یکى از داروهاى خوراکى که براى سردردهاى سرد مزاج و درد شقیقه مفید است خوردن جوشانده مرزنجوش و مومیاى مکى اصل مى‏ باشد بدین طریق که مقدارى مرزنجوش را بجوشانند و چند روز یک حبه مومیائى را با مقدارى از جوشانده مرزنگوش بخورند و مدتى ادامه دهند.

-در بعضى از سردردهاى میکرنى و سرد مزاج که بیشتر پشت گردن را مى ‏گیرد اگر مقدارى زیره را بکوبند و با تخم مرغى که آب‏پز و سفت درست کرده ‏اند مخلوط کرده و مجددا با روغن حیوانى سرخ کنند و گرماگرم در پارچه‏ اى ریخته و روى محل درد پشت گردن بگذارند در تسکین درد اثر قابل توجهى دارد

 

سردرد توام با شقیقه درد و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی
در سردرد شقیقه‏ ای ‏ابتدا باید مشخص شود خلطى که اسباب سردرد شده گرم است یا سرد. معمولا سردرد شقیقه‏ ای‏ نوبتى یا قطع و وصل شونده سرد مزاج‏اند اما اگر پیوسته و مستمر باشند و یکسره درد وجود داشته باشد و قطع و وصل نشود مزاج آن گرم است و این درد مداواى دردهاى مستمر را دارا مى ‏باشد.

مالکیت معنوی مجله سلامت پلاس (healthplusmag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.


لینک سایت مرجع

سردرد شقیقه ای اگر سردرد نوبتى باشد بهتر است قبل از هر چیز بدن تنقیه شود و اخلاطى که سبب بروز سردرد مى‏ شود از بدن خارج گردند.

Image